Hoppa till innehåll

”End of days” för brittisk homeopati?

Storbritannien brukar av homeopater konstigt nog framhållas som ett föredöme och ett bevis för homeopatins effektivitet eftersom det har ersatts inom NHS (National Health Service). Detta trots att Royal London Homoeopathic Hospital som grundades 1849 redan 2010 blev Royal London Hospital for Integrated Medicine – möjligen som en konsekvens efter den mer eller mindre första stora nationella evidensvärderingen av homeopatisk behandling som kom samma år : House of Commons Science and Technology Committee, Evidence Check 2: Homeopathy.  Och redan då hade två av fem homeopatiska kliniker redan lagts ned… Antalet homeopatiska recept inom NHS har minskat stadigt i England sedan 1997 (med hela 97%), i Wales sedan 2002 (98%) och samma trend ses i Skottland som dock samlar in sin data på ett annat sätt (totalt en minskning med 71% sedan redovisningsåret som startade 2005) – datan redovisas samlat av the Nightingale Collaboration.

Förra året genomförde NHS England en konsultation om behandlingar man inte längre ansåg var hälsoekonomiskt försvarbara (bloggat om här) – som inkluderade bland annat homeopati, och beslutet att rekommendera att inte längre finansiera homeopati stod fast efter remissomgången. Detta ledda till att British Homeopathic Association (BHA) krävde en juridisk översyn över beslutet och avgörandet publicerades den 5 juni utan att BHA fick gehör för sin klagan. NHS England är alltså i sin fulla rätt att rekommendera att homeopati inte längre ska ersättas inom NHS eftersom effekten inte står i relation till kostnaden!

Redan i mars i år meddelade Royal London Hospital for Integrated Medicine att man inte längre kommer att ersätta homeopatisk behandling, och den 7 augusti meddelade den sista engelska tillhandahållaren av homeopati inom NHS (Bristol – vars homeopatiska sjukhus lades ned 2015) att man kommer sluta finansiera homeopatisk vård! Kostnaden uppskattas till totalt 109 476 pund under 2017.

Nu är bara frågan – kommer Skottland att följa efter? Sedan en vecka är det endast här NHS fortfarande finansierar homeopati…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Vidarklinikens styrelse förstår fortfarande inte…

Vidarkliniken håller på att omformas till Vidar Rehab i vad jag antar är en förhoppning om att återgå till den tysta tillvaron som åtnjöts innan EU-domstolen fastställde att antroposofiska preparat som används som läkemedel omfattas av läkemedelsdirektivet och således att det svenska undantaget för medlen använda vid Vidarkliniken var olagligt. Detta undantag upphörde den 1 juli i år genom ikraftträdandet av ändringar i Läkemedelslagen (2015:315) – trots detta skriver Styrelsen för Stiftelsen Vidarkliniken på sin nya hemsida:

Förlängt försäljningstillstånd för antroposofiska läkemedel

Redan 2014 i och med publikationen av Läkemedelsverkets rapport huruvida artikel 16.2 skulle kunna inkorporeras i den svenska läkemedelslagstiftningen stod det klart att den svenska antroposofins högborg fullständigt saknade regulatorisk kompetens på läkemedelsområdet. En kompetensbrist som de trots upprepade påpekanden i exv. debattartiklar på dagensmedicin.se och i DN inte verkar vara intresserade av att skaffa sig. Eller handlar det om en medveten retorisk strategi?

Kort och konsist handlar artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet om att medlemsstater inom EU har möjlighet att nationellt ge försäljningstillstånd till homeopatiska läkemedel med angivande av indikation och i andra beredningsformer än perorala eller topikala preparat utan understödjande kliniska studier av effekt och säkerhet. Sverige har inga sådana nationella undantag. Med ledning av att EU-domstolen fastslagit att antroposofiska medel beredda enligt homeopatisk metod och som förekommer i adekvat erkända homeopatiska referensverk regulatoriskt ska ses som homeopatiska läkemedel har Vidarklinikens företrädare argumenterat att alla antroposofiska medel borde gå att få försäljningstillstånd enligt artikel 16.2. Något sådant stöd finns inte i direktivet och någon politisk vilja i den svenska riksdagen att formulera sådana nationella lagar tycks också saknas eftersom artikel 16.2 inte utnyttjats och läkemedelslagens undantagsparagraf för Vidarklinikens användning av preparat från Weleda och Wala alltså nu har strukits i lagstiftningen.

Precis som 1992 när växtbaserade naturmedel inkorporerades i den dåvarande läkemedelslagen har dock de antroposofiska medlen en övergångsperiod där de har möjligheten att ansöka om erhållande av försäljningstillstånd i enlighet med gällande lagstiftning. En sådan ansökan för vart och ett av de läkemedel Weleda och andra tillverkare vill sälja i Sverige måste ha inkommit till Läkemedelsverket senast under 2019 annars är försäljningen olaglig. För preparat där en ansökan inkommit gäller att försäljning får förekomma tills medlen fått försäljningstillstånd eller avvisats – en process som Läkemedelsverket har fått till 2021 att hinna med. I dagsläget finns alltså inget formellt försäljningstillstånd för andra antroposofiska medel än de som idag är godkända eller registrerade som växtbaserade läkemedel (exv. Helixor och Iscador) eller traditionella växtbaserade läkemedel (såsom Vitadoron). För de antroposofiska medel som bygger på djur och mineraler aktualiseras frågan om den svenska lagstiftningen om naturläkemedel kan användas? Helt klart är i alla fall att företagen sannolikt inte har något att hämta hos Vidarkliniken om de behöver hjälp att ansöka om försäljningstillstånd…

Vad vet schimpanser?

Jestanes vad det är svårt att hålla igång en blogg när man inte har krav eller planerar för att skriva… Inget inlägg sedan mars – inte undra på att man aldrig bygger upp någon större läsekrets!

Idag skriver Kalle Sundin på Aftonbladets ledarsida under rubriken ”Schimpanser vet mer om vaccin än svenskar”. Det är ett viktigt inlägg som dock enbart är retorik, och retorik som delvis skadar allmänhetens kunskap kring vetenskapsteori. Det är retoriskt lätt att ta till den typ av argumentum ad verecundiam som Sundin ägnar sig åt i sin text, men som varken bidrar till kunskapsbas eller förståelse. Argumentum ad verecundiam handlar om att man sätter tilltro till en utsaga på grund av från vem den kommer i större utsträckning än vad den faktiskt handlar om. Ett tydligt exempel är den så kallade nobelsjukan, där uttalanden av de som erhållit ett eller flera nobelpris värderas högre än dess faktiska innehåll. Detta omfattar teorin om att vitamin C är svaret för mänsklighetens sjukdomar, framför allt cancer, eftersom Linus Pauling (den ende individ som erhållit två odelade nobelpris) påstod detta innan han dog i sviterna av prostatacancer; eller att Luc Montagnier (som delade ett halvt nobelpris med Françoise Barré-Sinoussi för upptäckten av humant immunbrist-virus) hittat förklaringen till att homeopati fungerar i de elektromagnetiska signaler man anser sig ha detekterat i utspädningar av DNA från bakterier – något han själv inte påstått i den (mest sannolikt via vanity press) publicerade artikeln i alla fall….

Kalle Sundin hänvisar till ett uttalande från Hans Rosling (1948–2017), en hjälte inom epidemiologi, om hans fråga om hur många som vaccineras mot mässling. Vad Sundin dock antingen misstar eller förvränger är Roslings exempel. Rosling ställde frågan:

Hur många av världens barn vaccineras mot mässlingen?

Han angav tre alternativ och fann att (enligt Sundins citat) svenskarna bara angav rätt alternativ i 5% av svaren. Detta kontrasterade Rosling mot att slumpen, illustrerad av valen hos schimpanser, borde ge en korrekt svarsfrekvens på 33% (alltså en tredjedel för de som anser sig något dyskalkyliska). Detta beskriver Karl Sundin som att svenskar vet mindre än schimpanser om vaccinering, något som han förstärker i sin sista mening: ”Förhoppningsvis är vi snart bättre informerade än schimpanserna.” Men Sundin borde veta bättre!

Schimpanserna är varken bättre informerade om vaccination eller vet mer om företeelsen än svenskarna – även om det är ett effektivt retoriskt grepp. Tyvärr vet svenskarna sannolikt lika mycket om retorik som de vet om vaccination… Semantiskt brukar man dela upp begreppet vet i kunskap respektive färdighet. En uppdelning som ofta varken gör till eller från när det gäller betydelsetolkningen hos allmänheten, men för den som vill argumentera utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv är både A och O. Schimpanserna i Roslings exempel saknar fullständigt kunskap, såväl rättfärdigad som baserad på förutfattade åsikter, och skall alltså anses representera färdigheten att (som grupp betraktat) helt slumpmässigt välja mellan tre olika alternativ. Till skillnad från dessa primater har svenskarna större eller mindre kunskap om hälsotillståndet i världen och väljer utifrån fakta eller förutfattade meningar andelen barn som vaccineras mot mässlingen. I Roslings exempel – att svenskarna i större utsträckning än schimpanserna/slumpen gissar fel – handlar det alltså om att vi som kollektiv använder oss av bristfällig kunskap om hur många barn som skyddas mot morbilliviruset genom vaccination när vi uppskattar företeelsens betydelse. Det handlar inte om att schimpanserna vet bättre än oss – det handlar om att de inte har någon intelligensinvestering i frågan eftersom virussjukdomen tycks vara fullständigt specifik för släktet Homo.

Kan du skilja fakta från semantik i detta blogginlägg?

Icke-kopplade referenser

Montagnier L, Aïssa J, Ferris S, Montagnier J-L, Lavallée C (2009)Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences. Interdiscip Sci Comput Life Sci 1: 81–90.

 

 

Jesper Rönndahl förlorar min respekt

Jag hade inte mycket till övers för det första avsnittet av Svenska nyheter när jag såg det på SVT Play – högljutt och inte alls i linje med min egen humor. Det är okej i sig, jag kan ju utan problem låta bli att titta men jag kan ju också ha fel och tittade därför på ytterligare ett avsnitt nummer tre. Det skulle jag inte ha gjort…

I halva programmet underhåller Jesper Rönndahl genom att lägga ut orden om kronisk smärta och medicinsk cannabis. Nu hävdar han i och för sig att han ”vill vara supertydlig: legalisering av marijuana för nöjeskull, det är en helt annan fråga” men resten av de 14 minutrarna får mig verkligen att undra hur han egentligen tänkt.

Ståuppkomikern (som han definieras av svenska Wikipedia) hävdar utan att tveka att ”forskning visar bortom varje tvivel att medicinsk cannabis kan vara jätteeffektivt vid kronisk smärta” och slänger i väg två välvalda videocitat – seniorprofessorn i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet Fred Nyberg och läkaren Claes Hultling. Efter att ha lyssnat till dessa båda herrar i andra sammanhang där samma fråga behandlats undrar jag vad de tycker om Jespers underhållning.

Hans följer upp med att ägna flera minuter åt att skämta om riksdagsledamoten Lena Emilsson (s) genom att leverera repliken  ”svenska staten hatar medicinsk marijuana så mycket att den hellre vill att folk blir heroinister [slow clap]”, eftersom man erbjuder det potentiellt beroendeframkallande metadon till smärtpatienter. Jesper förklarar också att ” jag förstår faktiskt att hon har svårt att göra distinktionen mellan medicinsk användning och missbruk, för Lena har nämligen tidigare arbetat som tulltjänsteman”. Jag ser inte alls humorn här, men definitivt att Jesper Rönndahl inte har djupare kunskaper i smärtmedicinering, vilket gör att man verkligen ifrågasätter om Jesper tycker att medicinsk cannabis och nöjesmarijuana är ”en helt annan fråga”. Vad vill han egentligen genom att på detta sätt skämta om medicinsk cannabis?

Jesper går sedan vidare med att föra fram oinitierade påståenden om licensförskrivning av samma typ som vi nyligen sett i kommentarsfälten på Läkemedelsvärlden när de rapporterade om Läkemedelsverkets resultat att thyroideapreparat beställda över nätet kan innehålla potentiellt skadliga nivåer hormon eller inga alls. Licensförskrivning tas till när tillverkaren av en produkt som faller under läkemedelslagen inte har försäljningstillstånd på den svenska marknaden. Detta kan i sig ha olika orsaker – exempelvis att risk-vs-nytta-profilen inte är tillräckligt klarlagd, eller att bolaget helt enkelt inte anser det vara värt besväret att få läkemedlet godkänt i Sverige av ekonomiska skäl. Så hur ser då situationen ut för medicinsk cannabis – jo trots vad Jesper implicerat så vet vi inte hur risk-nytta-profilen ser ut! Det saknas fortfarande studier över vilken den effektiva dosen är med minimala biverkningar och vilka patientgrupper som faktisk kan hjälpas tillbaka på samma sätt som fallet Andreas Thörn. Något som brukar påpekas av såväl Fred Nyberg som Claes Hultling och en avgörande orsak till att den senare initierat just studier för att ta reda på detta.

Intentionen i Jespers val av ämne går mig fullständigt förbi och avsaknaden av all balans (vilket naturligtvis kan vara en konsekvens av humorformatet) gör att man undrar var i debatten han står eller om det bara är ointresse eller möjligheten av avsluta programmet med en rad anusrelaterade skämt om Lena Emilsson som gör att han väljer att låna sin röst till frågan. En tidigare På spåret-vinnare har här förlorat all min tidigare respekt.

En stjärna i d-vitamindebatten

Det är inte lätt att förmedla vetenskapliga resultat till de som inte är skolade i vetenskapliga metoder och teorier, men vissa kan göra det tillsynes enkelt! En av dem är Amina Manzoor som när detta skrivs är medicinjournalist på Dagens Nyheter.

Första gången jag stötte på hennes namn var när hon fortfarande arbetade på Läkemedelsvärlden. Det var också där hon hamnade i rampljuset genom att skriva om vacciner och vaccinering. Men som sagt sedan dess har hon gått vidare och hamnat på DN där hennes arbete breddats något och verkar producera en stadig ström av ”myth busting”. Jag har haft svårt att hitta sakfel och logiska kullerbyttor i hennes redaktionella texter – vilket alltid är trevligt – men hennes ämnesval gör att hon har hamnat i svaromål med diverse fundamentalistiska redaktörer på den mer okonventionella sidan av fakta (exv. NewsVoice och vaccin.me), och det är inte alltid jag tycker hon håller lika hög klass i dessa diskussioner. Det kan dock ursäktas eftersom jag har en stor förståelse för den frustration som kan uppkomma i diskussion med dylika åsiktsmaskiner.

I dessa influensatider har en av hennes artiklar, som tydligen publicerades redan i september förra året, återanvänts på dn.se – ”Det här vet vi om D-vitamin” (i alla fall har jag inte sett den förrän nu). Detta vitamin, som ur födointagsperspektiv kanske egentligen borde betraktas som en grupp av provitaminer, anses av många hälsodebattörer vara den ultimata lösningen på den moderna ohälsan. Men stödet för dess förträfflighet är tämligen svagt, och Amina är duktig på att förklara varför vitaminets påstådda effekter på immunförsvar och cancer än så länge är skakiga. Det är oomtvisteligt att vitamin D är nödvändigt för en god benhälsa och andra kalciumrelaterade fysiologiska processer, men erfarenheterna baseras huvudsakligen på faktiska bristtillstånd. Och här ligger lite av problemet i denna debatt – var ska man dra gränsen för detta bristtillstånd när det inte föreligger rakit eller osteomalaci?

Vi vet att risken för dessa skelettsjukdomar föreligger vid serumkoncentrationer under 25 nmol/liter och att nivåer över 125 nmol/liter kan ge negativa effekter. Optimala nivåer brukar anges till >50 nmol/liter eller 75 nmol/liter, men många inom den mer okonventionella sektorn anser att detta är för lågt. Det är också omtvistat hur väl dessa serumkoncentrationer avspeglar den biologiska relevansen eftersom steroider (även om d-vitaminanalogerna formellt är sekosteroider) utövar sin effekt via receptorer som fungerar som genreglerare i cellkärnan. Och eftersom vitaminet är fettlösligt finns en lagringskapacitet i kroppen som har en möjlighet att buffra tillfälliga eller säsongsberoende nedgångar i bildning eller intag av vitamin D.

Jag personligen tror inte att särskilt många svenskar som äter en varierad kost med ägg, kött och mjölkprodukter riskerar brist eller långa perioder med suboptimala serumkoncentrationer. Särskilt inte om man även har ett fysiskt aktivt liv under sommarmånaderna. Men jag inväntar med spänning den studie som Amina hänvisar till i slutet av sin artikel där en större population jämförs under längre tid med avseende på hälsoutfall för vitamin D vs omega-3 vs placebo – kanske kommer vi när resultaten publiceras få en större förståelse för d-vitaminets roll under ”real world conditions”… Till dess kan jag bara uppmuntra Amina att fortsätta med arbetet – det finns i alla fall en läsare som hittills uppskattat dina insatser storligen.

Homeopater försöker på engelska istället

Det verkar som om homeopaternas öppna brev till KVA inte genererar önskvärt resultat. Därför har man nu översatt det till engelska… Argumenten är de samma och lika dåliga som på svenska, och att tro på större sympati på den internationella arenan gör att jag inte vet om de är naiva eller om jag ska tycka synd om dem.

Jag rekommenderar Science-Based Medicine, NeuroLogica och Respectful Insolence i valfri styrka och dosering quatum satis! Här kan man hitta många inlägg om hur vetenskaplig forskning bör gå till, med goda argument om varför.

Homeopater skriver öppet brev

Det är svårt att skilja på vetenskaplig argumentation och emotionella åsikter. Ingenting gör det klarare än sex undertecknare av ett öppet brev till Kungliga Vetenskapsakademien. Jag återger här detta brev och infogar mina kommentarer (varning för lång post).

KVA bryter mot vetenskaplig objektivitet

Då Kungliga Vetenskapsakademin KVA anordnar en föreläsning om ett vetenskapligt ämne, som vi anser att homeopati är, bör man hålla sig till de spelregler som vetenskapsmän själva uppställt.

Har ägnat mig åt naturvetenskapligt forskningsarbete ur olika perspektiv men aldrig stött på några uppställda spelregler – var kan man hitta dem? Att homeopati är ett vetenskapligt ämne är en åsikt.

Kungliga Vetenskapsakademin är en mycket anrik institution och skall, som namnet anger, även sprida kunskap om vetenskapen och då menar man forskning som publiceras i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikations-kriterier innefattar då att arbetet granskas av oberoende referenter eller av en opponent. Granskaren skall kontrollera om argumentationen är saklig.

Jag tillhör inte KVA och har inga åsikter och tämligen begränsade kunskaper kring deras syfte och arbetssätt. Jag förstår inte argumentationen kring publikationskriterier i kritiken av ett seminarium, och eftersom undertecknarna (även enligt egen uppgift) inte var närvarande kan de ju inte veta huruvida argumentationen var saklig.

Vetenskapen skall även vara objektiv!

Begreppet objektivitet (eller confirmability) brukar vanligen i vetenskapliga sammanhang definieras som att resultatet av en studie ska tolkas för vad det är och inte färgas av forskarens personliga värderingar eller förförståelse. Att studien redovisas utan särskilt motiv från forskarens sida och, i alla fall inom naturvetenskapen, att någon som reproducerar studien kommer fram till samma eller åtminstone ett mycket snarlikt resultat. Vi återkommer till detta längre ned…

Den 23/10 2017 inbjöd Kungliga Vetenskapsakademin till ett seminarium om homeopati där man mycket påtagligt åsidosätter reglerna för ett vetenskapligt seminarium.

Vilka är dessa regler som hänvisas till? Jag har deltagit vid många vetenskapliga seminarier, såväl arrangerade av enskilda forskningsavdelningar som stora internationella organisationer – vid inget tillfälle har jag delgivits specifika regler för deltagande. Jag har däremot hänvisats till att framföra mina personliga resultat och åsikter i form av postrar eller föredrag baserat på organisatörernas önskemål. Jag har personligen inte upplevt något fall där min vetenskapliga produktion helt har förkastats av organisatörerna, men det är sannolikt mer en fråga om tur och självkännedom än systematisk, vetenskaplig, bias

Då de flesta inom den medicinska kretsen vet att Dan Larhammar är en stark motståndare till allt vad alternativmedicin heter och framför allt mot homeopatin är det synnerligen oetiskt att inte inbjuda någon försvarare av den homeopatiska läkemetoden.

Denna åsikt får man ha (faktum är att jag till viss del delar den. Sannolikt inte som undertecknarna önskar dock).

Skall Kungliga Vetenskapsakademin ha ett seminarium i ett ämne, i detta fall homeopati, bör/skall man rimligtvis låta en i ämnet kunnig person, föreläsa.

Eftersom ingen av de undertecknande var närvarande har jag svårt att se hur de kunnat bedöma kunskapen hos deltagarna. Se vidare nedan om ”balans”…

Dan Larhammar har inte, oss veterligen, studerat vid någon homeopatisk skola och kan därför inte uppvisa examen i homeopati. Han har heller inte, såvitt vi vet, behandlat någon patient, vare sig med allopati eller homeopati.

Jag tror att dessa uppgifter stämmer. Å andra sidan finns ingen erkänd homeopatiexamen i vare sig Sverige eller centralt inom EU varför jag inte ser argumentet som riktigt sakligt. Se vidare kommentaren kring Robert Hahn nedan…

Dan Larhammar har sedan många år hävdat att homeopatisk medicin saknar effekt. Han har kallat homeopati för bluffmedicin.

Jag tror att även dessa uppgifter kan beläggas och dessa åsikter får Dan själv svara för.

Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus, har gjort en mycket noggrann metaanalys av 230 vetenskapliga undersökningar av homeopatin och funnit att resultatet är dubbelt så bra som placebo.

Eftersom inga referenser angetts i detta öppna brev kommer jag anta att det rör sig om publikationen: Hahn (2013) Homeopathy: meta-analyses of pooled clinical data. Forschende Komplementärmedizin [Complementary Medicine Research] 20: 376-381.

Dock är detta enbart en argumentation kring olika meta-analyser där Hahn argumenterar att ”homeopatimotståndare” använder onödiga kvalitetsargument och udda statistiska metoder för att visa på homeopatins brist på relevanta effekter och inte en studie i sig. Hahn argumenterar att meta-analysen av Linde och medarbetare (1997) anger att odds ratio 2.45 till homeopatins fördel jämfört med placebo – men denna rör enbart 89 studier – och att detta inte motbevisats av exempelvis Edzard Ernst (om ni är obekanta med detta namn torde en enkel googling förklara varför han nämns). Noteras kan att Hahn i denna publikation anger att han ”has never practiced, received, or studied homeopathy” så varför är inte Robert Hahn diskvalificerad att uttala sig kring homeopati på samma sätt som Dan Larhammar (se ovan)?

Intressant är även att en nylig publikation av en meta-analys (Mathie et al. (2017) Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 6:#63) lämnar följande slutsats: The quality of the body of evidence is low. A meta-analysis of all extractable data leads to rejection of our null hypothesis, but analysis of a small sub-group of reliable evidence does not support that rejection.

Robert T Mathie (kommunicerande författare för studien) anger sin affiliering till Homeopathy Research Institute, London, UK, och om någon tvivlar måste slutsatsen de anger objektivt tolkas som att studierna som visar att homeopati är bättre än placebo är för små eller för dåliga för att visa något annat (dvs att homeopati är en placebobehandling). Du får själv bestämma vad denna slutsats (som många anslutna till objektiva forskningsinstitutioner redan kommit fram till) betyder.

Menar Kungliga Vetenskapsakademin att Robert Hahns metaanalys är fel? Om så är fallet ber vi vänligen att ni låter någon granska hans arbete och påtala vad som är fel!

Jag har angett söktermerna ”Robert Hahn” och ”homeopathy” eller ”homeopati” eller ”homoeopathy” i sökmotorerna GoogleScholar, PubMed och Science Direct utan att hitta någon annan publikation än den ovanstående (och en kommentar publicerad tillsammans med C-O Stiller). Menar de undertecknande att Robert Hahn har publicerat en meta-analys av 230 studier som inte har granskats av oberoende referenter eller en opponent? Hur ska detta i så fall ses i förhållande till övrig argumentation i det öppna brevet…

Oavsett vad en sådan granskning kommer fram till, hävdar vi att genom att inte inbjuda en företrädare för homeopatin så är inte Kungliga Vetenskapsakademin objektiv och handlingen anser vi även vara oetisk.

Min åsikt är att de undertecknande här blandar ihop en subjektiv tolkning av ”objetiv” och det i vetenskapliga sammanhang använda begreppet ”confirmability”. De tycks även blanda ihop ”objektivitet” med begreppet ”balans” men bör då närmare studera den vetenskapliga användningen kring begreppet ”falsk balans” (googla själva).

Vi vill även påpeka att edert val av nobelpristagaren år 2008, Luc Montagnier, säger: ”Jag kan inte säga att homeopatin har rätt i allt. Vad jag kan säga nu är att de kraftigt utspädda lösningarna, som används i homeopatin, är rätt. Kraftiga utspädningar av någonting är inte ingenting. De är vattenstrukturer som imiterar originalmolekylerna.”

Nu är det ju nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som utser/väljer pristagare i medicin eller fysiologi och inte KVA, men… Montagnier får även som nobelpristagare ha personliga åsikter och hans nobelpris för den delade upptäckten av HIV som orsak till AIDS har ingenting med homeopati att göra. Ur ett vetenskapligt perspektiv har resultaten i den publikation som används som stöd för homeopatin (Montagnier, Aïssa, Ferris, Montagnier, Lavallée (2009) Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences 1: 81–90) aldrig reproducerats i en publicerad studie trots att man talar om upprepade försök i flera push pieces, och publikationen – så vitt jag minns utan att försöka läsa den igen – nämner aldrig ordet ”homeopathy” (eller dess semantiska ortologer). Argumentet bör alltså föras till de logiska felslut som brukar benämnas argumentum ad verecundiam

Vi ser fram mot edert svar angående Robert Hahns metaanalys och vi vill även ha en förklaring till edert, i vårt tycke, mycket oetiska handlande.

Marina Szöges – Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, SFVH

Margot Granvik – Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY

Gunnar Jansson – Nordiska Akademin för klassisk homeopati, NAKH

Ingegerd Berggren – Nordiska Homeopatförbundet, NHF

Irén Svensson-Nylén – Svenska Homeopaters Riksförbund, SHR

Jessica Kann Wallin – KAM – Kommittén för Alternativ Medicin

Jag har vid flera tillfällen försökt kommentera på Marina Szöges publikationsplattform (dagenshomeopati.se – för den som är villig att titta själv) att det är skillnad på åsikter och fakta. Jag har föreslagit litteratur för att kunna argumentera från samma – vetenskapsfilosofiskt baserade – utgångspunkt. Jag har försökt få svar på sakfrågor. Ibland har mina kommentarer publicerats men sakfrågorna ignorerats, ibland har mina kommentarer aldrig publicerats, ibland har de publicerats i en form där argumenten censurerats så till den grad att sakfrågan inte ens framgår. Och jag har bemöts med frågan om varför jag ens kommenterar på sajten från andra kommentatorer…

Låt mig vara tydlig – min åsikt kring homeopati är:

  • Grundförutsättningarna inom homeopati saknar stöd i vad vi faktiskt vet om kemi, fysik och biologi. Principerna kring similia similibus curentur och att utspädning (”potentiering”) stärker effekten har aldrig vederlagts utanför ett homeopatiskt ramverk.
  • Orsaken till sjukdom i form av miasmer har övergetts inom den konventionella medicinen. För infektionssjukdomarna genom Kochs postulat och för många andra sjukdomar genom landvinningar inom molekylärbiologin och den kliniska kemin. Den homeopatiska definitionen av miasmer har aldrig kunnat beläggas utanför ett homeopatiskt ramverk.
  • När samma kvalitetskrav på kliniska prövningar som vi applicerar på den absoluta majoriteten av konventionella läkemedel används för att utvärdera homeopatiska medel är dessa inte bättre än placebo. Argumentet att placeboeffekter står i paritet till faktiska effekter av ett läkemedel har stora etiska betänkligheter som homeopater hittills inte bemött (eller ens tycks förstå – igen min åsikt).
  • Varje enskild patient har en rätt till autonomi – ett val kring vilken behandling som ska användas. Detta val är dock beroende av ett informerat samtycke där patient och behandlare har samma beslutsbas kring vad som förväntas av och vilka risker  som finns med att vidta eller låta bli en specifik behandling. Här saknar homeopatin fullständigt självinsikt (enligt min åsikt).
  • Den svenska läkemedelslagen, där homeopatiska preparat inte får säljas med påståenden om effekt eller indikationer, står helt i paritet med den ideologiska basen för homeopati. Den borde dock innefatta en nödvändighet för homeopater (och eventuella andra förordnare av homeopati) att informera om att ingen specifik homeopatisk behandling eller specifikt preparat har visats vara effektivt vid behandling på populationsnivå på det sätt konventionella läkemedel är eftersom behandlingen är ”holistisk” på individnivå. I klartext: som homeopatisk förskrivare gissar jag att denna behandling eventuellt kan hjälpa dig eftersom andra som har fått den med en sjukdomsbild som påminner om din inte har klagat.
  • Homeopati saknar kriterier för adverse events! Ingen homeopat har hittills för mig kunnat förklara när och på vilka grunder en homeopatisk behandling ska betraktas som misslyckad. I de fall-rapporter jag studerat och diskuterat med homeopater har svaret alltid utmynnat i att patienten inte tillräckligt detaljerat beskrivit sina besvär för att rätt homeopatiskt medel ska ha valts och applicerats.

Baserat på dessa punkter är min övertygelse att homeopati är ovetenskapligt tämligen fast, men jag kommer att överge denna ståndpunkt när reproducerade. objektiva (sensu konventionell medicin), baserade på samma premisser som för konventionella läkemedel, studier visar att ett (vilket som helst för vilken som helst indikation) homeopatiskt läkemedel har bättre effekt än placebo och acceptabla biverkningar. Och jag tycker att den svenska läkemedelslagstiftningen (som faktiskt inte kräver effekt – bara att fördelarna med att ge läkemedlet ska vara betydligt bättre än nackdelarna!) är värd att försvara i den form de har detta årsskifte mellan 2017 och 2018…