Skip to content

Kommentera eller inte kommentera…

När jag stöter på bloggar, pressmeddelanden, webartiklar och liknande forum där det vanligen finns direktkontakter till avsändaren uppkommer alltid frågan: kommentera eller inte kommentera?

Ofta blir det ingen kommentar, eftersom jag känner att det inte leder någonstans, men ibland rinner bägaren över och jag kommenterar på sajter jag vet har svårt att ta till sig kritik. Det hände för ett par dagar sedan – en viss sajt dedikerad till homeopati publicerade en nyhet om en klinisk studie vid förkylning. Studien visar ingen skillnad mellan homeopati och placebo på primärutfallet, effektskillnaden på sekundärutfall försvinner redan dagen efter inledd behandling, och vid uppföljningen efter behandlingsslut har de som behandlats med homeopatika fler förkylningssymtom! Detta rapporterade sajten som att ”homeopatisk behandling är effektiv vid övre luftvägsinfektion”…

Jag kommenterade bristerna och undrade om det inte var en dubbelstandard att framhäva denna studie som en framgång när liknande rapportering om konventionella läkemedel hade betraktats i ett helt annat ljus. Redaktören svarade att eftersom det var en dubbelblindad randomiserad studie och p-värdet <0,05 garanterades resultatet.

Jag följde upp med varför jag tyckte bristerna var uppenbara, att p-värdet här nog inte var så mycket att hänga i julgranen alls särskilt med tanke på att det endast var signifikant under den första behandlingsdagen, och att motsvarande brister i en ”push piece” av en studie av ett konventionellt läkemedel hade fått lika svidande kritik. Det här var svaret jag fick:

Att använda ”naturvetenskapens” egna påhittade regler som Rockefellermedicinen med vidhängande kemiindustri har hittat på är ämnade att tysta irriterande konkurenter. Ni använder dessa regler för att tysta oss. Jag ser att det är så och detta sporrar mig ännu mer, att lära mig mer. Och det jag lär mig kommer jag att använda emot er. För saken är den att jag och övriga hundratusentals homeopater runt världen samt miljontals botade patienter vet att homeopati fungerar. Vi vet att homeopati har effekt, men om de som tar sig tolkningsrätten påstår motsatsen. Då är det er det är fel på och inte oss, som erfarenhetsmässigt vet att det fungerar. Och dessutom har vi ett växande antal studier som pekar åt rätt riktning, som visar att homeopatiska läkemedel har effekt.

Så från att ha varit en styrka i studien med DBRCT och signifikans i ett p-värde till att det ändå inte hade spelat någon roll! Redaktören påpekade sedan att hon undrade vem jag var – ”Hur kul är det egentligen att diskutera med en anonym apotekare?” – och att jag skulle komma fram ur skuggorna. Mitt svar att metod- och analyskritiken är oavhängig vem jag är och med upprepning av vilka sakpåståenden jag invänder mot i studien och den aktuella nyhetsrapporteringen är fortfarande 4 dagar senare awaiting moderation… Det må vara tråkigt att diskutera med anonyma kommentatorer, men det är bara fördummande att inte bemöda sig med sakfrågan.

Så ska man kommentera eller inte? Diskussionen i kommentarsfältet på detta blogginlägg innehåller såväl sakliga pros som cons – det är tur att man får välja själv.

Tillägg 19 december

Min svarskommentar är nu publicerad och besvarad! Tyvärr följs den inledande pudeln;

Tack för tillrättavisningen och från och med nu kommer jag att läsa på bättre innan jag skriver någon som helst bedömning om studier i framtiden.

av en lång post hoc apologetisk harang och framläggandet av en ny dåligt genomförd studie… Men man får vara tacksam för det lilla.

Annonser

Biverkan av biverkningsrapportering

Det är omöjligt att garantera att samtliga biverkningar och effekter har hittats i kliniska prövningar av läkemedel. Av den anledningen är kontinuerlig uppföljning av läkemedelsbehandling och inrapportering av biverkningar till Läkemedelsverket något som borde prioriteras mer. Sedan en tid tillbaka har dessutom inom EU begreppet för vad som ska rapporteras utvidgats till att exv. inkludera missbruk och felanvändning för sjukvårdshuvudmän. Även privatpersoner och apotekspersonal har rätt att lämna in biverkningsrapporter även om skyldigheten bara existerar inom sjukvården. För att informera om biverkningsrapporteringen och få in fler rapporter från allmänheten har Läkemedelsverket nu producerat två informationsfilmer som finns på YouTube.

Alla biverkningsrapporter som kommer in till Läkemedelsverket läggs in i ett system som kallas BiSi (Biverkningar och Signalspaning) för vidare analys och återrapportering till den som har det svenska försäljningstillståndet. Vem som helst kan ta del av den grundläggande informationen som kommer in genom att prenumerera på den kvartalsvisa sammanställningen som Läkemedelsverkets enhet för läkemedelsstatistik producerar. Vad som dock inte alla kan är tydligen att tolka denna kvartalsrapport…

Med lanseringen av HPV- och efter Pandemrix-vaccinet har det etablerats ett, i alla fall i vissa kretsar högljutt, vaccinmotstånd även i Sverige. Det senaste uttrycket för detta använder på helt osakliga grunder (eller i medveten och lögnaktig skrämseltaktik) BiSi:s kvartalsrapporter för att argumentera mot vaccin och vaccinering (se exempelvis här och här). För varje biverkningsrapport sammanställs och meddelas grundläggande information såsom ålder, kön, vad som hänt, om händelsen var allvarlig eller ej samt vilket läkemedel som är aktuellt (samt en hel del information av mer administrativ karaktär). Vad som inte redovisas är den slutgiltiga bedömningen av huruvida händelseförloppet anses vara kopplat specifikt till det aktuella läkemedlet!

Biverkningar som alltså (i vissa fall) ska och (alltid) kan rapporteras för vacciner inkluderar smärta vid injektionsstället, sårinfektion och synkopé. Har dessa alltid ett orsakssamband med vaccinet? Eller kan själva administreringsvägen vara anledningen till de upplevda besvären? Denna kausalitetsbedömning saknas i den kvartalsvisa rapporteringen. Detta har dock inte hindrat vissa från att konstatera att vaccin kan ge livshotande reaktioner ”efter att ha läst igenom Läkemedelsverkets första kvartalsrapport med läkemedelsbiverkningar 2016”…

Biverkningsrapportering är otroligt viktigt, men det gäller också att skilja på spontanrapporteringen och kausalitetsbedömningen! Det gör tydligen inte alla utan ägnar sig hellre åt oinformerad skrämselretorik (eller medvetna lögner)…

Mindre än en månad kvar!

Den 5 november är första dagen då brittiska homeopater i sin marknadsföring måste vara ärliga! Alla påståenden om att homeopater eller homeopati kan behandla medicinska tillstånd måste då backas upp av acceptabel evidens. En evidens som hittills inte har nått upp till nödvändig nivå trots samarbete med Society of Homeopaths i att ta fram underlaget.

Om mindre än en månad blir all marknadsföring (inklusive web och sociala medier) där homeopater ”make either direct or implied claims to treat medical conditions” föremål för sanktioner i Storbritannien om inte ny och adekvat evidens samtidigt presenteras. Detta har Committee of Advertising Practice meddelat via brev till landets homeopater.

Eftersom det nuvarande bevisläget för att homeopati kan behandla något medicinskt tillstånd helt har förkastats bör det dröja länge innan reklamen återkommer. Kanske kan man hoppas på att studierna nu blir bättre med protokoll som faktiskt möjliggör prövning av effekt och säkerhet, att adekvata kontroller finns och att jämförelser görs mot den brittiska good medical practice som gäller för legitimerade läkare.

När får vi se motsvarande beslut från konsumentskyddsorganisationerna i Sverige?

Ännu mindre homeopati i England

Det offentliga sjukvårdssystemet i England drivs av National Health Service som i stort är uppdelat i många så kallade NHS Trusts vilka fattar beslut om vilken vård som ska finansieras i just deras upptagningsområde. Förespråkare för homeopati brukar lyfta fram att det finns gott om General Practitioners (husläkare) som använder homeopati och att homeopatika omfattas av ersättningssystemet för läkemedel. Men nu är det dags att överge Storbritannien som en homeopatisk förebild.

I juni fattade NHS Liverpool beslutet att upphöra med finansieringen av homeopati! Detta är så vitt jag vet den första trust som bestämmer sig för att faktiskt avhända sig denna ovetenskapliga terapi som inte lyckats visa några objektiva resultat i två parlamentariska utredningar i Storbritannien. Och fler sådana här beslut kan komma redan i år när andra trusts omvärderar sina utgifter.

Sedan millenieskiftet har antalet förskrivningar av homeopatika i England och Skottland minskat med 87% och var förra året runt ca 20 000 stycken. Kostnaden för dessa recept har gått från drygt 900 000 till ca 140 000 pund per år. Av de fem homeopatiska sjukhus som drevs inom NHS finns idag bara  Royal London Hospital for Integrated Medicine, tidigare Royal London Homeopatic Hospital fram till 2010, kvar (två sjukhus erbjuder fortfarande  homeopati inom dagvården). Den totala kostnaden för homeopati inom NHS uppskattades 2010 till mellan 3–4 miljoner pund om året – då fanns fortfarande fyra sjukhus med homeopatiska vårdavdelningar.

Psykolog kidnappar resultat

När det gäller rapportering av vetenskapliga resultat finns det få saker som stör mig mer än när rapportören inte bara körsbärsplockar resultat till stöd för sitt reonemang utan dessutom för fram slutsatser som författarna själva uttalat att man inte kan dra baserat på originalpublikationens data!

Debatten kring vad autismspektrumstörningar (autism spectrum disorders, ASD) beror på och hur de ska behandlas är fortfarande livaktig. I stor utsträckning verkar många dock debattera utifrån moraliska uppfattningar istället för vetenskapliga. Ett sådant exempel är psykologen och doktorn i psykologi Lars Lundströms debattartikel i Aftonbladet den 13 augusti. Hans inlägg är en reaktion på en nyhet i DN den 28 juli om screening av intagna vid Kriminalvårdens anstalter i syfte att erbjuda medicinsk behandling till tidigare odiagnosticerade individer med ASD. Som stöd för screeningen hänvisas till forskning från myndigheten och Karolinska institutet om återanpassning till samhället utan eller under läkemedelsbehandling för ASD. Jag tänker inte kommentera denna screening eller studierna som ligger till grund för beslutet, men jag tänker kommentera delar av dr Lundströms argumentation.

Huvudargumentet mot att erbjuda medicinering till ASD-personer tycks vara att psykologen hakat upp sig på att substanserna som används är narkotikaklassade. Han påtalar att organisationen Kriminellas Revansch i Samhället som ett av fyra honnörsord har drogfrihet, och insinuerar att man genom att använda medicinering utesluts från organisationens stöd. Jag vet inte hur det ligger till i praktiken, KRIS hemsida stipulerar att man ”strävar efter att leva ett drogfritt liv”, och jag hoppas att de har förståelse för skillnaden mellan lagligt förskrivna medicineringar och olaglig (icke-förskriven) användning av narkotikaklassade substanser.

Psykologen slriver vidare att preparaten ”enligt europeiska läkemedelsmyndigheters prövning kan orsaka aggression, depression, ångest, maniska tillstånd och hjärtproblem”. Detta påstående visar antingen att dr Lundström inte kan något alls om läkemedel eller att han inte drar sig för att klippa och klistra utan hänsyn till sanningen för att ta hem retoriska poänger. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gör inga prövningar. Företagen lämnar information som ligger till grund för huruvida ett läkemedel ska få säljas och (vanligen den nationella) läkemedelsmyndigheten värderar huruvida preparatets risk-nytta-profil är så fördelaktig att tillstånd ska lämnas. En stor del av denna information handlar om vilka effekter som ses under användning i studier – så väl positiva som negativa och registrerade helt utan värdering av om det föreligger ett kausalt samband mellan använding och upplevd effekt. De negativa effekterna anges sedan i preparatets biverkningsprofil i graderingar av hur ofta de rapporterats i studierna. För allvarliga biverkningar görs utredningar om orsakssamband, exempelvis för att upptäcka doseringsproblem och möjliga riskgrupper. Noteras kan ju att aggression, depression, ångest och maniska tillstånd inte är helt ovanliga som symtom vilka initierar ASD-utredningar…

Lars Lundström hävdar vidare synen på ASD som ”ett ärftligt neuropsykiatriskt handikapp orsakat av kemisk obalans i hjärnan” med den ”rent biologiska definition som utesluter psykosociala faktorer” skulle vara unik för Sverige. Detta är ett åsiktspåstående som han försöker rättfärdiga genom ett annat, nämligen: ”eftersom varken ärftlighet eller kemisk obalans kunnat beläggas. Detta enligt Allen Frances, tidigare chef för den amerikanska diagnosmanualen DSM”. Att avsluta med en odefinierad auktoritetsargument inger sällan respekt i en debatt… Jag tror dessutom att psykologen blandar ihop olika saker här (eller begår återigen synden att ta hem retoriska poäng genom medvetet användande av värdeladdade ord). Det är skillnad på genetiska orsaker och ärftlighet. Att det finns en påtaglig genetisk komponent för flera ASD-tillstånd är inte unikt för Sverige. Att denna genetiska komponent skulle kunna tolkas som ”kemisk obalans i hjärnan” är heller inget som är unikt för Sverige. Eftersom psykologen inte närmre definierat vad han menar med kemisk obalans och vilka bevis som skulle kunna belägga en sådan går vi raskt vidare till själva kidnappningen av resultat i hans argumentation.

Doktorn i psykologi avslutar sin argumentation med följande stycke:

Den respekterade forskaren Nora Volkow har konstaterat att efter ett års adhd-medicinering återfinns i hjärnan 25 procent mer av ett protein som transporterar bort dopamin. Detta ger behov av allt högre doser samt försvårade adhd-problem när medicinering upphör. Utan medicinering uppkommer inte denna förändring.

Jag antar att detta är taget ifrån denna publikation av Wang, Volkow & al., i PLoS ONE publicerad i maj 2013.  Här har man med hjälp av PET-teknik studerat förekomst av proteinet DAT. Man kan säga att det ansvarar för att återvinna dopamin efter att nerver i hjärnan använt denna substans för att kommunicera med varandra. Dopamin släpps ut från en nervcell, binder till receptorer på en annan nervcell och kopplar på så sätt vidare signalen. När dopaminet sedan släpper från receptorerna samlar DAT upp det för att enkelt möjliggöra en ny signal och för att dopaminet inte ska ligga kvar och  utlösa en ny reaktion i sig utan någon nervimpuls. För drygt 15 år sedan visades att DAT kunde vara uppreglerat hos personer med ASD. Detta betyder att fler molekyler av DAT finns vilket ger lägre halter av dopamin på grund av effektivare återanvändning. Det idag globalt vanligaste läkemedlet vid ASD är metylfenidat. Denna substans binder till DAT och hindrar proteinet från att ta upp och återanvända frisatt dopamin. Med hjälp av PET-teknik (och den närbesläktade varianten SPECT) har Volkow och andra tydligt visat att metylfenidat ökar fritt dopamin i hjärnan. För de allra flesta är detta evidens för att en ”kemisk obalans” bidrar till uppkomsten av ASD…

Eftersom DAT har en hushållningsfunktion regleras dess förekomst normalt jämfört med hur mycket fritt dopamin som finns mellan nervcellerna. Finns bara lite grann behövs få DAT-molekyler, finns det stora mängder tillverkar kroppen fler enheter DAT. Detta fenomen studerades alltså i den ovan angivna, och antagligen av Lundström citerade, undersökningen. Författarna drar idock nte samma slutsatser som de psykologen Lars förfram i sin debattartikel. Istället för ”detta ger behov av allt högre doser samt försvårade adhd-problem när medicineringen upphör” skriver de att man kan misstänka att det ”could result in further decreases in dopaminergic signaling when the individual with ADHD is not medicated” och att ”this could result in more severe inattention and the need for higher doses of medication”. Men eftersom detta inte är studerat av författarna konkluderar de ”Studies are necessary to test if DAT down-regulate after MPH discontinuation and the time necessary for their recovery”. Jag hoppas att dr Lundström varit lat och inte tänkt efter ordentligt när han formulerade sin slutkläm, man vill ju gärna tro gott om människor ãven när deras argumentation brister.

Frågan vad som orsakar alla facetter av ASD och vilken behandling som är bäst är inte avgjord. Att 50-70% av patienter upplever klara förbättringar av metylfenidat ger ett i mitt tycke tämligen påtagligt stöd för att genetiska faktorer och ”kemiska obalanser” troligen har stor inverkan. Jag tror dock inte att medicinering är det allena rådande svaret, och hur långvarig behandling med centralstimulerande medel fungerar i långa loppet behöver definitivt studeras mera. Huruvida interner ska screenas eller inte har jag ingen åsikt om, men debatten bör använda konsistenta argument där betydelsen av vetenskapliga resultat inte kidnappas ur sitt sammanhang. Särskilt inte när detta sammanhang stipulativt har förkastats tidigare i debattörens egen text…

Valda referenser

  • Wang, Volkow, Wigal, Kollins, Newcorn, Telang, Logan, Jayne, Wong, Han, Fowler, Zhu, Swanson (2013) Long-term stimulant treatment affects brain dopamine transporter level in patients with attention deficit hyperactive disorder. PLoS ONE 8(5): e63023.
  • Volkow, Wang, Tomasi, Kollins, Wigal, Newcorn, Telang, Fowler, Logan, Wong, Swanson (2012) Methylphenidate-elicited dopamine increases in ventral striatum are associated with long-term symptom improvment in adults with attention deficit hyperactivity disorder. J Neurosci 32(3): 841-849.
  • Volkow, Fowler, Wang, Ding, Gatley (2002) Mechanism of action of methylphenidate: insights from PET imaging studies. J Attention Disorders 6(suppl. 1): S31-S43.
  • Volkow, Wang, Fowler, Logan, Gerasimov, Maynard, Ding, Gatley, Gifford, Franceschi (2001) Therapeutic doses of oral methylphenidate significantly increase extracellular dopamine in the human brain. J Neurosci 21: RC121.
  • Dougherty, Bonab, Spencer, Rauch, Madras, Fischman (1999) Dopamine transporter density in patients with attention deficit hyperactivity disorder. Lancet 354(25): 2132-2133.

16.2 – debattdebaklet!

I EUs läkemedelsdirektiv (2001/83/EG) finns det en liten artikel som ger varje stat inom unionen möjlighet att registrera homeopatiska preparat med angivna indikationer, i form av injektionspreparat och i spädningar som inte garanterar att medlet är ofarligt. Denna registrering kan då ske helt utan krav på effekt- och säkerhetsstudier, men varje stat är fri att (om de inför artikel 16.2) utforma den i enlighet med de terapeutiska traditioner som finns inom dess gränser. Tyvärr är det inte detta debatten har kommit att handla om…

Sverige har en försvinnande liten användning och spridning av homeopatiska preparat. Kanske tack vare att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” funnits med i instruktionerna för reglerade sjukvårdsyrken i över 125 år. Kanske för att de under lång tid inte reglerades i läkemedelslagen. Men det har i dryga 30 år funnits en plats där användningen har varit en ”omistlig del av vårdkonceptet” – Vidarkliniken. Ett koncept som inte vilar på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” utan på den livsfilosofi som går under benämningen antroposofi. Denna institution har  sedan den då nya läkemedelslagen (SFS 1992:859) bland annat införlivade homeopatiska medel haft dispens för användning av preparaten i tillverkarna Weledas och Walas kataloger. Dessa företag tillverkar antroposofiska medel varav vissa är avsedda för injektion och vissa bereds enligt homeopatiska metoder. Denna dispens har regeringen ålagts att avsluta av EU-domstolen som slagit fast att antroposofiska medel är att betrakta som läkemedel och alltså ska behandlas i enlighet med läkemedelsdirektivet som saknar dispensmöjligheter för sina regler. Domstolen har också slagit fast att antroposofiska medel som bereds i enlighet med en homeopatisk metod och finns beskrivna i erkända handböcker är att betrakta som homeopatika. Vad Vidarklinikens företrädare har gjort med debatten är att bortse från detta sista ställningstagande och drivit den felaktiga tesen att de preparat de idag använder helt enkelt ska betraktas som homeopatika – dock alltid med att snabbt förleda diskussionen in på avvägar om att antroposofisk vård inte är homeopati.

Vidarkliniken har valt att lägga sakfrågan åtsidan till förmån för en diskussion om patientnöjdhet och omvårdnadsteori. Istället för att argumentera utifrån den aktuella läkemedelslagstiftningen inom EU har man lyft fram kritiserade och icke-bindande policy dokument från WHO, ännu icke fattade beslut vid inrikesministeriet i Schweiz och studier de varit delaktiga i som på intet sätt visar på vilket sätt antroposofiska medel är ”omistliga” i vården, exempelvis i sin debattartikel på Altinget.

Jag skulle inte tveka att lägga in mig hos antroposoferna i Järna om jag fick chansen som svårt sjuk. Jag tvivlar inte på att jag skulle vara mycket nöjd med bemötande och omvårdnad samt att jag skulle må bättre av fysisk aktivitet och social samvaro.Men jag skulle betacka mig för injektion av lösningar vars innehåll och effekt på samtliga naturvetenskapliga grunder kan ifrågasättas. Det är inte den multimodala och patientcentrarade synen på behandling jag kritiserar – det är användningen av medel vars evidens som ”omistliga” är obefintlig.

…och Vidarklinikens företrädares och försvarares debatteknik som uppenbarligen baseras på ignorans eller uppsåtlig vilja att förleda, förstås.

Sverige behöver inte implementera artikel 16.2, den nationella användningen av homeopatiska medel med indikation, för injektion och i utspädningar som inte garanterar att preparaten är ofarliga har använts vid en enskild klinik de senaste dryga 20 åren. En klinik som inte kan visa att de är ”omistliga” inom sjukvården och dessutom i desperation över att förlora majoriteten av sina läkemedel när dispensen från att uppfylla läkemedelslagstiftningen går ut (oavsett implementering eller ej av artikel 16.2!) inte ens vill föra en saklig debatt. Detta ger inte några starka grunder för att ”i enlighet med principer och särdrag som utmärker homeopatin” i Sverige!

Forskning vs sjukvård

Historien kring de stamklädda plastluftstruparna är långt ifrån över och mycket är fortfarande oklart. Argumenten ”mot” fullkomligt haglar medan argumenten ”för” i huvudsak betraktas som försök till cover up och skönmålning för att rädda Karolinska Institutets rykte. Jag är inte kirurg (eller ens läkare), jobbar mycket långt ut på yttersta kanten av klinisk verksamhet och har inte blivit professor inom svensk akademi. Jag är apotekare, disputerad inom läkemedelsutveckling och min forskarbana har gett mig förmånen att kontinuerligt fundera över var gränsen mellan forskning och praktisk applikation egentligen går för olika vetenskaper. Jag har också varit tvungen att arbeta med de regulatoriska ramarna för forskning kring produkter som ska användas av, på eller i människor. Den här texten är framför allt en reaktion på professor Stefan Einhorns inlägg på Aftonbladet debatt den 5 februari om huruvida KIs rektor Anders Hamsten är utsatt för ett drev, men kommer också beröra andra argument som förts fram.

Professor Einhorns ståndpunkt är att Anders Hamsten inte behöver lämna sin post – min åsikt är att han har i journalistiska sammanhang uppvisat sådana brister att förtroendet för honom är fullständigt förbrukat och någon annan måste ta ansvaret för KIs verksamhet från och med nu. Som rektor förutsätter jag att Hamsten har läst de tusentals sidor som legat till grund för såväl anmälan om oredlighet och utredningen av emeritusprofessor Bengt Gerdin, som Paolo Macchiarinis svar på dessa. Bengt Gerdin har enligt egen uppgift gjort det utan att ha kommit fram till annan slutsats än i sin ursprungliga utredning. Denna ståndpunkt i kombination med de uppgifter som framkommit i dokumentären Experimentet av Bosse Lindquist visar på uppenbarliga brister i hur KI har hanterat saken. Då Anders Hamsten har hanterat detta genom att komma med omskrivningar och förminskande kommentarer, inte har lämnat några indikationer på att vilja erkänna huruvida han fattat beslut på oinformerad grund utan vidhållit att den samlade bedömningen frikänt Macchiarinis verksamhet från oredlighet även om brister förekommit behöver han nu ta ansvar för detta och lämna sin plats till förfogande. Så kraftiga missbedömningar utan erkännande om delaktighet i felaktiga beslut är ohjälpligt förtroendeskadande för förmågan att följa upp och efter behov vidta nödvändiga åtgärder.

Det ofta använda argumentet, av såväl Anders Hamsten som Stefan Einhorn, att det föreligger en skillnad i forskningen vid Karolinska Institutet och sjukvården vid Karolinska Sjukhuset är ett ypperligt exempel på åsikter som brister i stringens i denna historia och som talar emot att Anders Hamsten är kompetent att fortsätta leda ett svenskt universitet. All sjukvård är inte forskning, och oprövade sjukvårdsinsatser måste kunna genomföras utan att etiska prövningar och tillstånd från myndigheter inhämtas. Detta kan dock inte ens med god vilja vara ett bärigt argument i fallet om plastluftstruparna. Att tala om livräddande vård med stamcellsbadade, syntetiska konstruktioner som opereras in i människor med hänvisning till att detta är sjukvård och inte kräver erforderliga tillstånd är en logisk kullerbytta av osannolik gymnastisk ekvilibristik. Då det i hela historien måste stått klart att målet var att sätta in dessa konstgjorda luftstrupar i människor är det fullkomligt ofattbart att själva proceduren nu helt plötsligt inte är en del i den forskning som Paolo Macchiarinis grupp bedrivit på KI. För detta måste Anders Hamsten avgå och lämna över till någon annan som kan se till att KI implementerar rutiner och efterföljer de lagar som ska säkra patientsäkerheten i forskning på människor.

Stefan Einhorn framför i sin debattartikel som argument mot att Anders Hamsten att eftersom regelverket kring att universitet själva ska utreda oredlighet och forskningsfusk är bristfälligt inte ska belasta KI med ansvar utan att det är bra att detta nu diskuteras och kan leda till en oberoende organisation förhoppningsvis instiftas. Men nog måste KI lastas för att de uppenbarligen här har brustit i det ansvaret! Argumentet tillhör kategorin som matar konspirationsteoretikerna.

Vidare argumenterar han att det inte är brukligt att kontrollera uppgifter i CVn vid anställning… Man blir ju helt stum om detta är regel för anställda vid KI. Jag har sökt ett antal tjänster inom akademiska institutioner i såväl Sverige som utomlands, i alla fall där jag kommit så långt att jag faktiskt har konkurrerat om positionen har jag varit tvungen att styrka mina påståenden i CVt med utdrag ur betygsdatabaser, kopior på examens- och anställningsbevis samt varit tvungen att lämna referenter som kan kontaktas. Visst kanske dessa bara blivit mappvärmare i något arkivskåp utan åtgärd, men beskrivningen Einhorn lämnar i sin debattartikel gör att jag inte vet om jag ska ångra eller vara glad över att aldrig ha sökt tjänst vid KI.

Det finns dock bitar i Stefan Einhorns debattartikel jag håller med om som är viktiga att beakta. Alla anställda inom KI och KS (för här är det plötsligt ingen skillnad mellan organisationerna i professor Einhorns argumentation) kan omöjligt lastas för de aktuella snedstegen. Att det internationella ryktet skulle vara krossat tror jag är ett övergående och i första hand journalistiskt fenomen. Kompetensen hos de tusentals akademiker anställda vid KI elimineras ju inte i ett slag för att de är anställda vid samma universitet som Paolo Macchiarini och har en rektor som Anders Hamsten.

Det är följaktligen också onödigt att kräva ett moratorium på utdelning av nobelpris i medicin och fysiologi, vilket enligt kommentarerna är ett populärt förslag i den annars utmärkta debattartikeln av emeritus professorn Bo Risberg i Läkartidningen. Att Anders Hamsten är en av 50 ledamöter i församlingen som bereder frågan åt nobelkommittéen diskvalificerar ju inte på något sätt övriga 49s kompetens. Däremot kanske Nobelstiftelsen vill att KI ska klargöra att det är de förra som utdelar nobelprisen med hjälp av expertorgan för att utse mottagarna…

Mycket i denna affär är oklart, men en sak är obestridlig i efterhand – rutinerna vid KI för hur forskning på människor får utföras har brustit och när detta har påpekats för ledningen har beredningen varit otillräcklig. Som ytterst ansvarig för detta, och enligt alla uppgifter högst delaktig i hanteringen, måste Anders Hamsten lämna över till någon annan för att förtroendet för KIs ledning inte ska bli ohjälpligt rubbat.